ชื่อ
: นายวีระยุทธ์ แก้วขาว
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสีทองเขต 2
โทรศัพท์ : 087 347 5323