ชื่อ
: นางกันยารัตน์ นาคสุวรรณ์
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสีทองเขต 2
โทรศัพท์ : 091 751 8175