ชื่อ
: นายประสงค์ เกิดเกษ
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสีทองเขต 2
โทรศัพท์ : 087 105 5994