ชื่อ
: นางสาววรารัตน์ โสขุมา
ตำแหน่ง
: นักทรัพยากรบุคคล