ชื่อ
: นายชาญณรงค์ วรรณ์นาค
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน