ชื่อ
: นายประทีป ปัตตพงษ์
ตำแหน่ง
: พนักงานดับเพลิง