ชื่อ
: นายพิทยา โตเฟื่อง
ตำแหน่ง
: พนักงานดับเพลิง