ชื่อ
: นางสาวปรียาดา เฉลยทอง
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้