ชื่อ
: นางนพรัตน์ ภู่เสือ
ตำแหน่ง
: ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม