ชื่อ
: นางรัชตา ธีรโชติชาตรี
ตำแหน่ง
: หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม