ชื่อ
: นายเลิศนุกูล จันทร์ศิริ
ตำแหน่ง
: พนักงานขับรถขยะ