ชื่อ
: นายพิสิฐ คำหวาย
ตำแหน่ง
: ผู้อำนวยการกองช่าง