เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ชื่อ
- ว่าง -
ตำแหน่ง
นักพัฒนาชุมชน
ชื่อ
- ว่าง -
ตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
ชื่อ
นายชรินโรจน์ วิชัยดิษฐ
ตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ชื่อ
นางสาวประไพพรรณ สังวาลย์เดช
ตำแหน่ง
คนงานทั่วไป
ชื่อ
นายภัทรพล บุญมานะ
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์
    person_upload/backend/groupphoto19_3.jpg person_upload/backend/groupphoto19_4.jpg
Share on Line
Share on Pinterest