เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
6 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ หมายเลข 055-57-0031 และ หมายเลข 055-54-0022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ผ้าปิดจมูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมายเลข 055-57-0031 และ หมายเลข 055-54-0022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ส.ค. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ หมายเลข 055-57-0031 และ หมายเลข 055-54-0022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ,จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำรวจ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงขยะสีดำ 36x45 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โครงการ Big Cleaning Day โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็บไซต์ ประจำปี 2562-2563 ของเทศบาลตำบลบางสีทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไป -กลับ นนทบุรี - ชลบุรี จำนวน 1 คัน รวม3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ค. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเอนกประสงค์ หมู่ 2 (ต่อจากเดิม)
30 ก.ค. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไป -กลับ นนทบุรี - ชลบุรี จำนวน 1 คัน รวม3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น เดินทางไป - กลับ นนทบุรี - ชลบุรี จำนวน 1 คัน รวม 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้าและยกระดับบริเวณถนนนครอินทร์-ซอยตาแหน หมู่ 3 ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อน้ำยาเคมี,แก๊ส,น้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างทางเดินเท้าและยกระดับจากถนนบางกรวย-ไทรน้อย ถึงชุมชนบ้านหมู่ หมู่ 4-5 ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถดับเพลิง ทะเบียน บบ 6224 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest