เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
12 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ (ศูนย์เด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (ศูนย์เด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อแผ่นป้ายปิดประกาศ จำนวน 30 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มี.ค. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำและติดตั้งตะแกรงเหล็กดักขยะบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียหมู่บ้านเยาวพรรณ หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อโปรแกรมปฎิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำและติดตั้งตะแกรงเหล็กดักขยะบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียหมู่บ้านเยาวพรรณ หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.พ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาชุดโครงเหล็กวางถังรองรับขยะคัดแยกประเภท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.พ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.พ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจัดการขยะในชุมชนแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.พ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก รูปทรงสี่เหลี่ยม/มีล้อ/พร้อมฝา เปิด-ปิด แบบมีช่องทิ้ง 1ช่อง ขนาดความจุ 120 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.พ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและครัวเรือนเป็นต้นแบบ นำร่องในการคัดแยกขยะจากต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.พ. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและครัวเรือนเป็นต้นแบบ นำร่องในการคัดแยกขยะจากต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.พ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างรั้วศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.พ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.พ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเช่าสนามฟุตซอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest