เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
30 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บบ 6224 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมรถตู้หมายเลขทะเบียน นง 4449 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถตู้หมายเลขทะเบียน นง 4449 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 480-61-0027 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 480-61-0027 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1721 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 480-61-0027 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2564 งวดที่2/2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกันฯ สำนักปลัดฯ ประจำเดือนตุลาคม 2564 งวดที่2/2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสวัสดิการ ประจำเดือนตุลาคม 2564 งวดที่2/2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นงานกำจัดขยะฯ กองสาธารณสุขฯ ประจำเดือนตุลาคม2564 งวดที่2/2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัดฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 งวดที่2/2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 งวดที่2/2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กร 2653 นบ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-55-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กร 2653 นบ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-55-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างงานพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบางสีทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างงานพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบางสีทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถกระบะ 4 ประตู ทะเบียน กล 6107) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นกองศึกษา ประจำเดือนตุลาคม2564 งวดที่2/2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถกระบะ 4 ประตู เลขทะเบียน กล 6107 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest