เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
31 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-47-0001 , 420-59-0017 , 420-58-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เขื่อนกันดิน คสล.คลองวัดแดง หมู่ 3 ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
30 ส.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10
30 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 12 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและคนพิการวัดโคนอน ตำบลบางสีทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ส.ค. 2564 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและคนพิการวัดโคนอน ตำบลบางสีทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน ธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อยางตัวหนอน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อยางตัวหนอน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นง 4449 นนทบุรี (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นง 4449 นนทบุรี (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจัดซื้อชุดผจญเพลิงพร้อมอุปกรณ์เพื่อดับเพลิงในอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 2564 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล.คลองวัดแดง หมู่ 3 ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน นบ 82-9026 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ส.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างต่อเติมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและคนพิการวัดโคนอน ตำบลบางสีทอง
20 ส.ค. 2564 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและคนพิการวัดโคนอน ตำบลบางสีทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest